KOLEGIUM S�DZI�W
PODOKR�G RYBNIK

www.ksrybnik.nets.pl


AKTUALNO�CIZARZ�DS�DZIOWIESZKOLENIEREGULAMINOBSADADYSCYPLINAGALERIALINKIEXTRANETKURSW rundzie wiosennej obowi�kiem s�dziego jest wype�ni� sprawozdanie w systemie EXTRANET do 24 godz. po zawodach, jak r�wnie� wys�anie papierowego sprawozdania na zasadach dotychczas obowi�zuj�cych. Dotyczy to tylko zawod�w weryfikowanych przez nasz podokr�g. Zawody weryfikowane przez �lZPN wersja papierowa b�dzie zbierana na zebraniach plenarnych i przekazywana do okr�gu. Tylko w wyj�tkowych (w razie niejasno�ci, odwo�a� itp) sytuacjach s�dzia b�dzie musia� przekaza� wersj� papierow� do okr�gu, o czym zostanie poinformowany.Instrukcja do obs�ugi serwisu ExtranetWa�na informacja! Informacja o kontuzjach w systemie EXTRANET prosimy umieszcza� w zak�adce Napomnienia i wykluczenia pod miejscem o napomnieniach tak jak na za��czonym zdj�ciu.Opis zdarze� szczeg�lnych (opis zachowania trener�w, kibic�w, itp) w systemie opisywa� nale�y na arkuszu dodatkowym.S�dziowie, kt�rzy s� zobowi�zani do wype�nienia sprawozdania w systemie EXTRANET oznaczeni b�d� w obsadzie innym kolorem.

KOLEGIUM S�DZI�W
��L�SKIEGO ZWI�ZKU PI�KI NO�NEJ PODOKR�G RYBNIK
ul. Jadwigi i Feliksa Bia�ych 7, skr. pocz. nr 2
44-200 Rybnik
email: poczta@ksrybnik.nets.pl
tel./fax 032 422 17 11